.

Επικαιρότητα

ΚΔΑΠ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

 • ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (5-12 ΕΤΩΝ) ΚΔΑΠ «ΜΠΑΤΑΝΙ» ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ                                                                          ΚΑΙ ΚΔΑΠ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΡΝΙΣΣΑ

 • ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΑΝΕΡΓΕΣ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΤΙΣ 08:30 ΕΩΣ ΚΑΙ 15:00 ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ :

1. ΚΔΑΠ «ΜΠΑΤΑΝΙ» ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΟΣΙ ΕΔΕΣΣΑ ΤΗΛ: 23810 51250

2. ΚΔΑΠ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΑΡΝΙΣΣΑ ΤΗΛ: 23810 31236 & 23813 51600

3. ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» ΦΛΩΡΙΝΗΣ 8 ΕΔΕΣΣΑ 23810 23898

4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ Κ. ΓΑΡΕΦΗ & ΠΕΡΔΙΚΑ 1 ΤΗΛ: 23810 23101

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής

για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα

υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για
 • αλλοδαπές μητέρες).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011)

 • Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

Μισθωτές:

 • Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2012 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη

και

 • Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης

Αυτοαπασχολούμενες (εκτός πρωτογενή τομέα):

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση

ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

και

 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

 

 

Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα: βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

 

Συμμετέχουσες σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ): αντίγραφα

συμβάσεων ή εγκριτικών αποφάσεων και Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση του

προγράμματος

 

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

 

Άνεργες: Δελτίο ανεργίας σε ισχύ (ημερ/νία έκδοσης πριν τις 19/6/2012) και

αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση εξατομικευμένης έως 31/12/2012

 

Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον

Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένουν άνεργες, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης

επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι

είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΟΡΑΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Μάρτιος - Ιούνιος 2013

A. Εκπαιδεύσεις Γονέων

 

Ολοκληρώθηκαν οι εξής ομάδες γονέων:

Στην Φούστανη στις 16.5 με 12 γονείς, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών στις 13.03 με 14 γονείς, στο 3ο Δ.Σ Γιαννιτσών στις 17.4 με 10 γονείς.

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 36 γονείς.

Β. Ενημερώσεις Γονέων

 

5/3, 20/3, 3/4,17/4 και 22/4 ενημερώθηκαν γονείς με θέμα: «Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο» στην Έδεσσα, στο Νησί, στους Προμάχους, στην Πέλλα και στην Σκύδρα.

Συνολικά ενημερώθηκαν 92 γονείς.

Γ. Σεμινάρια Εκπαιδευτικών – Εποπτείες

19/3 & 25/4 Ολοκληρώθηκαν δυο σεμινάρια Νηπιαγωγών στην Έδεσσα στο εκπαιδευτικό υλικό «Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο» με 34 συμμετοχές.

4/3, 2/4, 22/5, 23/5, 29/5, 17/6 Επτά (7) εποπτικές συναντήσεις με δασκάλους και νηπιαγωγούς στα Εσώβαλτα την Έδεσσα την Αριδαία και τα Γιαννιτσά στα εκπαιδευτικά υλικά «Το Σπίτι των Παιδιών» και «Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο» με 54 συμμετοχές.

17/4 & 4/5 Ενημερώσεις σε συλλόγους διδασκόντων με θέμα την «Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο» και την «Επιθετικότητα». Οι ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν στα Δημοτικό Σχολεία Πέλλας και Άψαλου όπου συμμετείχαν 24 δάσκαλοι.

Συνολικά συμμετείχαν 112 εκπαιδευτικοί.

 

Δ. Εκπαιδεύσεις Στελεχών

11-13/3, 27 & 28/3, 8 & 9/4 και 15/4 Συμμετοχή τριών (3) στελεχών σε πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας για το φαινόμενο του εθισμού των εφήβων στο Διαδίκτυο. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην Βέροια από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΠΑ.

16 -19/5, Συμμετοχή στελέχους στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας στην Αλεξανδρούπολη.

5-8/6, Συμμετοχή τριών (3) στελεχών και παρουσίαση δράσης στην 9η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης στην Πάτρα.

Ε. Ενημερώσεις μαθητών

 

5 & 6/3, 22/3, 4/4, 17/4, 25/4, 14/5, 20/5, 21/5, 23/5, 27-30/5 και 3/6 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις σε μαθητές Δημοτικού και Λυκείου με θέματα «Η Χρήση Καπνού - Αλκοόλ και οι Συνέπειες τους, Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, Επιθετικότητα, Ναρκωτικά, Άγχος των Εξετάσεων». Τα Δημοτικά Σχολεία που πήραν μέρος είναι: Πετριάς, Αριδαίας, Άψαλου, Πέλλας, 2ο 6ο 8ο Έδεσσας, Παλαίφυτο, Μανδάλου,                Π. Μυλοτόπου, Καλλίπολης, Ξιφιανής, Αραβησσού, 3ο Γιαννιτσών, Πενταπλατάνου, και Άρνισσας ενώ από τα Λύκεια πήραν μέρος: 3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών, 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών και το ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης,

Συνολικά ενημερώθηκαν 783 μαθητές.

 

ΣΤ. Εκπαίδευση Εθελοντων - Εποπτείες

 

2/4 Συνάντηση εποπτείας της Ε.Ο «Ασπίδα» στην Έδεσσα με τη συμμετοχή 11 εθελοντριών.

 

3/4 Σε εξέλιξη η εποπτεία της Ε.Ο «Νοιάζομαι» στα Γιαννιτσά. Η ομάδα λειτουργεί με την υποστήριξη του Δήμου Πέλλας και συγκεντρώνεται μία φορά την εβδομάδα με στόχο τον προγραμματισμό δράσεων.

Συνολικά εποπτεύονται 36 εθελοντές.

 

Ζ. Ομάδα για Εγκυμονούσες

19/03 Λήξη Ομάδας για Εγκυμονούσες στην Έδεσσα με στόχο την προετοιμασία και την ψυχολογική υποστήριξη στις μέλλουσες μητέρες με 10 συμμετοχές.

Θ. Διαλέξεις

 

4/3, 11/3, 19/3, 1/4 , 15/4, 31/5 Έξι (6) ομιλίες στην Έδεσσα, τα Γιαννιτσά την Αριδαία και στην Χρύσα – Τσάκους με θέματα: «Η σημασία της διαπολιτισμικής αγωγής, Προβολή ταινίας: «Μέσα από τα μάτια σου», Άγχος στις εξετάσεις, Απαντήσεις σε ερωτήματα για την αυτοεκτίμηση», «Δικαίωμα στον καθαρό αέρα».

23-26/4 Ενημερώσεις σε ανέργους στην Έδεσσα, Γιαννιτσά, Αμπελιές, Άρνισσα Ξιφιανή, Αγ.Αθανάσιο, Κερασιά, Αριδαία, Φούστανη, Ζέρβη και Σκύδρα για το πρόγραμμα: «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων στην Π.Ε Πέλλας» συνολικά ενημερώθηκαν 192 άνεργοι.

20/6 Ομιλία με θέμα : «To Διαδίκτυο και ο ρόλος του στον Αθλητισμό ». Η Ομιλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο του Πανεδεσσαικού στα πλάσια του 2ουBasketball Summer Camp. Στην ομιλία συμμετείχαν 150 παιδιά.

Συνολικά συμμετείχαν 747 άτομα.

Ι. Εκδηλώσεις

31/5 Εκδήλωση στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καπνίσματος με θέμα «Ζωγραφίζοντας ένα αντικαπνιστικό μήνυμα». Στην εκδήλωση πήραν μέρος 90 παιδιά από έξι Δημοτικά Σχολεία.

3/6 Λήξη 6ου Αντικαπνιστικού Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος 31 Μαΐου. Συνολικά πήραν μέρος 12 ομάδες όπου συμμετείχαν 170 παίχτες.

26/3 & 22/4 Το Όραμα ως μέλος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Πέλλας συμμετείχε στις δράσεις της Συλλογής τροφίμων.

 

 

Κ. Συμβουλευτική Στήριξη

Πραγματοποιήθηκαν 281 συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης με ενδιαφερόμενους.

 

 

Λ. Συνεργασίες

1/3 Συνάντηση συνεργασίας με Δήμαρχο Έδεσσας κ. Δ. Γιάννου για τις δράσεις και την χρηματοδότηση του Κ.Π.

4/3 Συνάντηση συνεργασίας με τους καφεστιάτορες στην Έδεσσα για την απαγόρευση του καπνίσματος σε Δημόσιους χώρους.

1/4 Συνάντηση συνεργασίας με τον Πρόεδρο και Γραμματέα Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών σωματείων Ν. Πέλλας για την ευαισθητοποίηση των Εμπορικών Καταστημάτων της Έδεσσας.

4/4, 16/4, 4/5, 11/6, 26/6 Συναντήσεις συνεργασίας με μέλη του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Πέλλας για τον προγραμματισμό νέων δράσεων.

20/6 Συνάντηση συνεργασίας με Δήμαρχο Πέλλας κ. Γρ.Στάμκο και την Εθελοντική Ομάδα «Νοιάζομαι» με στόχο την παραχώρηση αιθουσών για τη δημιουργία Κοινωνικού Καταστήματος με Ενδύματα και Υποδήματα στα Γιαννιτσά.

28/6 Συνάντηση συνεργασίας και σχεδιασμού δράσεων για τη νέα σχολική χρόνια με τους Σύμβουλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Φανιόπουλο και κ. Τάρη και την Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Φράγκου.

 

Μ. Δράσεις Εθελοντικών Ομάδων που υποστηρίζονται από το Όραμα

Εθελοντική Ομάδα Γονέων «Το Όραμα των Αμπελιών»

3-6/2013 Συλλογή και διάθεση ενδυμάτων - υποδημάτων και αποστολή σε ιδρύματα που τα έχουν ανάγκη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Συνολικά για τους 4 μήνες συγκεντρώθηκαν και στάλθηκαν πάνω από 350 χαρτοκιβώτια.

17/6 Διοργάνωση 5ης Ποδηλατοδρομίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου). Στην ποδηλατοδρομία πήραν μέρος 80 άτομα ενώ πλήθος ατόμων παρακολουθούσαν την εκδήλωση. Μετά την ποδηλατοδρομία ακολούθησαν ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά και μεγάλους.

6 & 7/5 Πραγματοποιήθηκε η 5η κατά σειρά Ανθοέκθεση για φιλανθρωπικό σκοπό στις Αμπελιές.

Εθελοντική Ομάδα Γονέων Έδεσσας «Ασπίδα»

3-6/2013 Διάθεση Ενδυμάτων – Υποδημάτων από το Κοινωνικό Κατάστημα Έδεσσας. Συνολικά ωφελήθηκαν 100 περίπου οικογένειες. Επιπλέον ετοιμάστηκαν 20 χαρτοκιβώτια για το ορφανοτροφείο των Γιαννιτσών ενώ ταυτόχρονα στέλνονται χαρτοκιβώτια και στην Ενορία του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Το Κοινωνικό Κατάστημα λειτουργεί σε συνεργασία με το Δήμο Έδεσσας.

10/3 Πραγματοποίηση της 5ης πεζοπορίας στην Έδεσσα με τη συμμετοχή 15 εθελοντών.

Την τελευταία Κυριακή του μήνα πραγματοποιούνται επισκέψεις στο γηροκομείο Έδεσσας προσφέροντας αγάπη και συντροφιά στους ηλικιωμένους.

10/6 Συμμετοχή στη διοργάνωση της εκδήλωσης του Συλλόγου Καρκινοπαθών «Χορεύοντας για τη ζωή».

21/6 Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής συλλέγοντας τρόφιμα και διαθέτοντας τα στο Γηροκομείο της Έδεσσας.

 

Εθελοντική Ομάδα Γιαννιτσών «Νοιάζομαι»

3-6/2013 Ανέλαβε δράση συλλέγοντας φάρμακα και διαθέτοντας τα σε ιδρύματα που τα έχουν ανάγκη. Στα άμεσα σχέδια της ομάδας είναι να δημιουργήσουν Κοινωνικό Κατάστημα με ενδύματα - υποδήματα.

9/6 Η ομάδα ανέλαβε τον καθαρισμό ενός πάρκου στην περιοχή των Γιαννιτσών.

Εθελοντική Ομάδα Καλής «Από Καρδιάς»

26/6 Πραγματοποιήθηκε η 15η Εθελοντική Αιμοδοσία συγκεντρώνοντας άλλες 22 φιάλες αίμα.

 

Το σύνολο των ατόμων που ωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης κατά το διάστημα Μάρτιος- Ιούνιος 2013 είναι 2362 πολίτες (χωρίς τις δράσεις των εθελοντικών ομάδων).

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Πρόληψης, στο τηλέφωνο 23810 – 51174 και στην ιστοσελίδα www.kporama.gr.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

 

 

 

 

Στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς και πριν γίνουν γνωστές από το Υπουργείο Παιδείας οι πρωτοφανείς εξαγγελίες για αναγκαστική έξοδο από τη σχολική τάξη με καθεστώς διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών δημόσιων λειτουργών από τη Β/θμια Εκπαίδευση, δόθηκε μια αισιόδοξη οπτική από μεριάς εκπαιδευτικών της αγάπης τους για τη σχολική ζωή στην τελευταία πανελλαδικά επιμορφωτική δράση:

Εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών 100 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την επικράτεια δήλωσαν το δημιουργικό παρόν τους συμμετέχοντας σε σεμινάρια που διοργάνωσε το ΚΠΕ Έδεσσας – Γιαννιτσών μεταξύ 6 και 9 Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο των θεματικών δικτύων του για το Νερό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τη Διαχείριση των Απορριμμάτων και τέλος τους Σχολικούς Κήπους.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών υπηρετώντας την Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΕΑ) και ως συντονιστικός φορέας των Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα… «άχρηστα»», «Νερό & Βιώσιμη Ανάπτυξη» και της Διαδικτυακής Κοινότητας των «Σχολικών Κηπουρών», πραγματοποίησε επιμορφωτική δράση στην Έδεσσα, στα Λουτρά Λουτρακίου και στην ευρύτερη περιοχή αυτών. Συνεργάτες και αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια στάθηκαν η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, ο Δήμος Έδεσσας και η Διεύθυνση των Λουτρών Λουτρακίου.

Η ανωτέρω δράση περιελάμβανε δύο συνεχόμενα σεμινάρια με τίτλο, αντίστοιχα, «Τα θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» και «Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των ΤΠΕ στα θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών».

Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε 90 στελέχη Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς από την επικράτεια, μέλη ή συνεργάτες των Δικτύων του Κέντρου, δηλαδή σε:

α)Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων/Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης β)Εκπαιδευτικούς εκπροσώπους των συνεργαζόμενων ΚΠΕ

γ)Eκπαιδευτικούς μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών και των Παιδαγωγικών Ομάδων των δικτύων του, όπως επίσης και εκπαιδευτικούς μέλη τους, συντονιστές Μαθητικών Ομάδων.

Η δράση πλαισιώθηκε και από την παρουσία έγκριτων εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης και ειδικών επιστημόνων, υψηλόβαθμων στελεχών υπουργείων και λοιπών φορέων που το έργο τους εμπλέκεται στη θεματική της συγκεκριμένης επιμόρφωσης.

Στην πρώτη φάση της επιμόρφωσης συμμετείχαν μεταξύ άλλων και απεύθυναν χαιρετισμό, ο κος Θεόδωρος Θεοδωρίδης, επικεφαλής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ο κος Γεώργιος Καρατάσιος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρ. Μακεδονίας, συνοδεία στελεχών συνεργατών του, όπως ο κος Ν.Ακριτίδης και η κα Ε. Ψυχογιού Προϊστάμενοι Επιστημονικής Καθοδήγησης και Εκπαιδευτικών Θεμάτων αντίστοιχα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ο κος Δ. Γιάννου Δήμαρχος Έδεσσας, ο κος Ι. Ανδρίτσος, Περιφερειακός Σύμβουλος, οι κκ Γ. Αδαμίδης και Κ. Κούγκας Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πέλλας αντίστοιχα. Επίσης μικροί μαθητές μέλη του Κήπου του Παιδιού με το συντονισμό του Ε. Σαββαντόγλου εμπλούτισαν το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας με μουσικοκινητικά παιχνίδια.

Εντέλει η καρδιά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης χτύπησε στον τόπο μας, συνδυάζοντας την παραγωγή και προώθηση παιδαγωγικού έργου υψηλών προδιαγραφών, με την ανάδειξη και προβολή της μοναδικότητας του φυσικού κάλλους της Πέλλας.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν μέσω πρωτότυπου εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού σε ψηφιακή μορφή. Το Υπαίθριο Μουσείο Νερού, το Κανναβουργείο στην Έδεσσα και τα Λουτρά Λουτρακίου ήταν από τους βασικούς προορισμούς, όπου αναπτύχθηκαν θεματικές εισηγήσεις, ενημερώσεις και βιωματικές δράσεις. Κατά την ολοκλήρωση οι επιμορφωμένοι ήταν σε θέση, μεταξύ άλλων, :

 • να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες, λειτουργίες και διαδικασίες αναφορικά με το νερό ως φυσικό, ενεργειακό, οικονομικό, πολιτιστικό πόρο, καθώς και με τα απορρίμματα και τη διαχείρισή τους, δηλαδή, με το θεματικό περιεχόμενο των δικτύων του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών. Η θεματική περιοχή των «Σχολικών Κήπων» προσεγγίστηκε μέσα από την οπτική του σχολείου της Αυτάρκειας.
 • να γνωρίζουν τον τρόπο αξιοποίησης του διαδικτύου και των ΤΠΕ μέσω των πρωτότυπων εκπαιδευτικών εργαλείων που δημιούργησε το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, προς χάρη υποστήριξης των μελετητικών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας στη θεματική των δικτύων του.
 • να διαμορφώνουν μαθησιακά σχέδια, με αφόρμηση πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ, για τις ανάγκες των μελών των ανωτέρω δικτύων.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναχώρησαν αποκομίζοντας κατά δήλωσή τους πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που προτίθενται να αξιοποιήσουν άμεσα στην εκπαιδευτική τους πρακτική, υποσχόμενοι ταυτόχρονα να επιστρέψουν στην Πέλλα με τους μαθητές τους τη νέα σχολική χρονιά στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Καλώς να ορίσουν!

Εικόνες από τη δράση φιλοξενούνται στον υπερσύνδεσμο http://www.youtube.com/watch?v=dPPbyI2qNxI&feature=youtu.be .

 

Έδεσσα, Ιούλιος 2013

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΕΔΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει το κλίμα καταστολής και αστυνομοκρατίας που επιχειρεί να επιβάλλει η κυβέρνηση προχωρώντας σε  συλλήψεις εργαζομένων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατά τη σημερινή κινητοποίηση και διαμαρτυρία ενάντια στο πολυνομοσχέδιο των απολύσεων και της διάλυσης του Δημοσίου Τομέα.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να προχωρήσουν στην άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων εργαζομένων, ανάμεσα στους οποίους είναι και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Δημήτρης Τσιχλάκης.

 Προειδοποιούμε ότι η επιχείρηση καταστολής των εργατικών και κοινωνικών αγώνων δεν θα κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων ούτε θα αναστείλουν τους αγώνες ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές.

 

 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ

Παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα,διαπιστώνουμε ότι η φετινή σεζόν της εξαγωγής των κερασιών αυξήθηκε κατά 1000 τόνους μέχρι τις 15 Ιουλίου. Αντίθετα λοιπόν οι εξαγωγείς στην περιοχή των κερασιών μας λέγανε ότι μειώθηκε η εξαγωγή σε σχέση με πέρισυ και για αυτό οι τιμές κυμανθηκαν απο 0,80 έως 1,30 ευρώ.Άρα διαψεύδονται για μία ακόμη φορά σε σχέση με τα στοιχεία του Υπουργείου. Και επαλυθεύονται οι τίτλοι μας σε προηγούμενα ρεποστάζ για το κεράσι ότι οι εξαγωγείς κάνουν πάρτυ και υπάρχει καρτέλ κερασιών.

Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 6 - 12/7/2013 (15/7/2013 16:21)

Συνεχίστηκαν με μικρούς ρυθμούς οι εξαγωγές καρπουζιών, που ουσιαστικά αναμένεται να ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Συνεχίζονται επίσης με ομαλούς για την εποχή ρυθμούς οι εξαγωγές κερασιών, ροδάκινων και νεκταρινιών. Αναμένεται πρωιμότητα στη συγκομιδή των επιτραπέζιων σταφυλιών αλλά και μια καλή παραγωγή. Η καθυστέρηση δημοσιοποίησης των στοιχείων για τις εξαγωγές οφείλεται στις κινητοποιήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, εκτιμά ότι οι εξαγωγές πορτοκαλιών και μανταρινιών υπερβαίνουν τους 345.000 και 95.000 τόνους αντίστοιχα, ενώ των ακτινιδίων και μήλων τους 100.000 και 42.000 τόνους αντίστοιχα. Επιπρόσθετα οι εξαγωγές καρπουζιών εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τους 140.000 τόνους και της φράουλας τους 23.000 τόνους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 6 - 12/7/2013, είναι οι εξής:
Πορτοκάλια 277.168 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 237.144 τόνων
Μανταρίνια (τελικό) 54.551 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 35.441 τόνων
Λεμόνια 1.871 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 1.209 τόνων
Γκρέιπ Φρουτ (τελικό) 291 έναντι αντίστοιχων περσινών 290 τόνων
Ακτινίδια (τελικό) 75.614 έναντι αντίστοιχων περσινών 68.057 τόνων
Αγγούρια (τελικό) 25.042 έναντι αντίστοιχων περσινών 16.265 τόνων
Μήλα (τελικό) 30.096 έναντι αντίστοιχων περσινών 21.895 τόνων
Ροδάκινα 10.369 έναντι αντίστοιχων περσινών 21.001 τόνων
Καρπούζια 13.437 έναντι αντίστοιχων περσινών 97.043 τόνων
Κεράσια 3.635 έναντι αντίστοιχων περσινών 2.631 τόνων
Νεκταρίνια 3.146 έναντι αντίστοιχων περσινών 5.374 τόνων
Βερίκοκα 6.616 έναντι αντίστοιχων περσινών 9.834 τόνων

Πηγή http://www.agrotypos.gr

 

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΙ

Η παγκόσμια αύξηση των συνθετικών ναρκωτικών θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία σε Τουρκία και Βαλκάνια, ανέφεραν ειδικοί στους SETimes.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του γραφείου ελέγχου ναρκωτικών του ΟΗΕ, η χρήση παραδοσιακών ναρκωτικών, όπως ηρωίνη και κοκαΐνη, είναι γενικά σταθερή. Ωστόσο, οι νέες συνθετικές ουσίες γίνονται μια δημοφιλής εναλλακτική λύση.

Πολλά από τα ναρκωτικά, τα οποία χαρακτηρίζονται "νόμιμα ναρκωτικά", χρησιμοποιούν κοινά οικιακά χημικά και δεν έχουν τεθεί εκτός νόμου. Τα περισσότερα δεν έχουν ελεγχθεί για τη δημόσια ασφάλειά τους και πολλά είναι θανατηφόρα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

"Για να παραπλανήσουν τις Αρχές, οι προμηθευτές έχουν επίσης προωθήσει και διαφημίσει τα προϊόντα τους δυναμικά και τα πωλούν με τα ονόματα σχετικά αβλαβών καθημερινών προϊόντων, όπως αρωματικά χώρου, ναρκωτικά δρόμου που αναφέρονται συχνά ως 'άλατα μπάνιου', φυτικά λιβάνια ακόμα και λιπάσματα φυτών", αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση κατέγραψε επίσης αύξηση στον αριθμό συνθετικών ναρκωτικών που είναι γνωστά από τον ΟΗΕ, τα οποία αυξήθηκαν από 166 στα τέλη του 2009 σε 251 μέχρι τα μέσα του 2012.

Η Ευρώπη έχει αναπτύξει την ισχυρότερη διεθνή απόκριση στο πρόβλημα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

"Με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, που αποτελείται από 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κροατία, Νορβηγία και Τουρκία, η Ευρώπη έχει το πιο προηγμένο περιφερειακό σύστημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τα ναρκωτικά", ανέφερε. Η έκθεση δημοσιεύθηκε προτού ενταχθεί η Κροατία στην ΕΕ.

Το 2012, το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης της ΕΕ εντόπισε 73 νέες ψυχότροπες ουσίες σε σύγκριση με τις 49 το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 5 τοις εκατό του πληθυσμού της Τουρκίας χρησιμοποιούσε ηρεμιστικά και υπνωτικά για μη ιατρικούς λόγους από το 2007 έως το 2011, κατατάσσοντας τη χώρα 13η στον κόσμο.

Ο Μουσταφά Ιλχάν, ειδικός σε θέματα δημόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Gazi στην Άγκυρα, ανέφερε πως η περιφερειακή συνεργασία έχει βοηθήσει στην ανάσχεση του προβλήματος.

"Η Τουρκία εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας πέρυσι, και μπορεί τώρα να προσδιορίσει με σαφήνεια τους βασικούς δείκτες εξάρτησης από τα ναρκωτικά", δήλωσε ο Ιλχάν στους SETimes. "Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού προτού γίνει μεγαλύτερο θα είναι η δημιουργία συστήματος επιτήρησης, ειδικά γι' αυτές τις ουσίες που μπορούν εύκολα να πωλούνται στο διαδίκτυο, και να υπάρξει συνειδητοποίηση".

Σύμφωνα με τον Χακάν Ντεμιρμπούκεν, αξιωματικός προγράμματος διαχείρισης στο τμήμα στατιστικών και ερευνών του γραφείου ελέγχου ναρκωτικών του ΟΗΕ, η αυστηρή δημόσια επίβλεψη του προβλήματος θα είναι καίρια για τις προσπάθειες πρόληψης.

"Οι Τουρκικές Αρχές πρέπει να εφαρμόζουν τακτικά εθνική έρευνα για τη χρήση ναρκωτικών ώστε να ελέγχουν προσεκτικά την κατάσταση", δήλωσε στους SETimes.

Η έκθεση του ΟΗΕ κατατάσσει τη Ρουμανία μεταξύ των χωρών με υψηλή μη ιατρική χρήση ηρεμιστικών και καταπραϋντικών ουσιών. Η Ρουμανία είναι επίσης μεταξύ των 70 χωρών που έχουν σημειώσει πολλαπλασιασμό σε νέα συνθετικά ναρκωτικά.

"Η αυξημένη χρήση συνθετικών ναρκωτικών προέρχεται από το γεγονός ότι είναι εύκολο να τα παράγουν και να τα παραποιήσουν. Οι μη φαρμακευτικές ουσίες προσφέρουν σε ένα νεαρό έξαψη η οποία διαρκεί μισή ώρα, και [μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά] λόγω της ανοχής του συστήματος", δήλωσε ο Ένε Κριστιάν, πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Φόρουμ, οργάνωση που μάχεται τη χρήση ναρκωτικών, στους SETimes.

Η έκθεση δράσεων για το 2012 της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών που εδρεύει στο Βουκουρέστι ανέφερε επίσης ότι υπήρξε αύξηση στη χρήση συνθετικών ναρκωτικών από το 2010.

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας πρέπει να πράξει περισσότερα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των συνθετικών ναρκωτικών, δήλωσε ο Κριστιάν.

"Η Ρουμανία έχει γίνει [προσοδοφόρα αγορά για τα ναρκωτικά] και πλέον έχει 1 εκατομμύριο συχνούς χρήστες, όχι μόνο περιστασιακούς χρήστες, και ο αριθμός αυξάνεται. Οι Αρχές φαίνεται να έχουν χάσει τον έλεγχο", δήλωσε στουςSETimes. "Το κράτος πρέπει να συμβαδίσει με το φαινόμενο. Στη συνέχεια, οι Αρχές πρέπει να αρχίσουν να θεραπεύουν τους τοξικομανείς σαν κανονικούς ασθενείς, όχι μόνο σε ψυχιατρικές πτέρυγες".

Η Ελλάδα έχει δώσει και αυτή τη μάχη της με τα συνθετικά ναρκωτικά.

Ο Χαράλαμπος Πουλόπουλος, επικεφαλής του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ που εδρεύει στην Αθήνα, προειδοποίησε για την εμφάνιση ενός νέου και εξαιρετικά καταστροφικού συνθετικού ναρκωτικού γνωστό στους δρόμους ως shisha.

Για να μην υπάρξει σύγχυση με τον αγωγό νερού που είναι γνωστός σε πολλές χώρες, το ναρκωτικό είναι γνωστό ότι προκαλεί σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές βλάβες.

Το shisha είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο ναρκωτικό μεταξύ των άστεγων ναρκομανών της Αθήνας", δήλωσε ο Πουλόπουλος στουςSETimes, προσθέτοντας ότι η ξαφνική δημοτικότητά του είναι αποτέλεσμα της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και ανεργίας.

Γι' αυτό το χαρακτήρισε "ναρκωτικό της λιτότητας", το οποίο επιλέγεται από όσους δεν μπορούν να αγοράσουν ηρωίνη ή κοκαΐνη.

πηγή setimes.com

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΟΓ "Η ΠΕΛΛΑ" ΣΤΟ 3ο ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΗ ΣΙΤΑΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

 

 

Ο Εκπολιτιστικός Όμιλος Γιαννιτσών «Η Πέλλα» συμμετείχε στο 3ο Παμμακεδονικό αντάμωμα στην Σιταριά Φλώρινας το Σάββατο 13 Ιουλίου 2013. Αποτελεί τμήμα των τριήμερων εκδηλώσεων (12-13-14 Ιουλίου) για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας που οργανώθηκαν από τον πολιτιστικό σύλλογο Σιταριάς “Νέοι Ορίζοντες” με τη στήριξη της Παμμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με τα χορευτικά τους τμήματα οι πολιτιστικοί σύλλογοι 1) Γαρεφίου, 2) Δοξάτου Δράμας, 3) Μυρτόφυτου Καβάλας, 4) Κέρκυρας, 5) Αμπελώνα, 6) Νάουσας, 7) Δαμάση, 8) Φιλαδέλφειας Η.Π.Α, 9) Βοστώνης Η.Π.Α, 10) Ένωσης Μακεδoνίας, 11) Νέοι Ορίζοντες Σιταριάς, 12) Ε.Ο.Γ « Η Πέλλα». Αθρόα υπήρξε η συμμετοχή του κόσμου από διάφορα μέλη της Μακεδονίας.

 

Ο Ε.Ο.Γ «Η Πέλλα» συμμετείχε με το τμήμα κυριών που παρουσίασε χορούς από την περιοχή της Γουμέννισσας. Συγκεριμένα χόρεψε Καρσιλαμά Γουμένισσας (Ντάι λίρι ντάι φράγκι), Προσκυνητό ( Κλαινιάτσκα), Πουσέρνιτσα, Σόφκα, Καραισούφ ή Καραισέ. Απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των θεατών ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το τμήμα επιδείξεων που κυριολεκτικά ξεσήκωσε όλους τους παρισταμένους. Τα παιδιά απέδωσαν χορούς από την περιοχή της Πέλλας. Ξεκίνησαν με Μπαιντούσκινο και συνέχισαν με το Όταν ανθίζουν οι οξιές ( Μπούκιτε Ρασβίβατ), την Κόρη Ελένη ( Μόμα Λένα), Χασαποσέρβικο και έκλεισαν με Καρσιλαμά (Έντεκα). Μετά την ολοκλήρωση του χορευτικού τους προγράμματος ο πρόεδρος του ομίλου κ.Γ.Δόντσιος και ο χοροδιδάσκαλος κ.Ο.Στοιωάννου δέχθηκαν τα θερμά συγχαρητήρια των διοργανωτών, των παρισταμένων επισήμων προσκεκλημένων και των άλλων πολιτιστικών συλλόγων.

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Φλώρινας κκ.Θεόκλητος ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε .Φλώρινας κ. Δ. Ηλιάδης, οι Αντιδήμαρχοι κ. Καραγκιοζίδης και Ευαγγέλου, και οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Η.Π.Α, Τορόντο-Καναδά, Ευρώπης, Αφρικής, Μελβούρνης –Πέρθ-Σίδνευ-Αδελαίδας Αυστραλίας.

 

Το Δ.Σ του Ομίλου ευχαριστεί θερμά τους διοργανωτές για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Επίσης ευχαριστεί θερμά τα μέλη του τμήματος επιδείξεων και του τμήματος των κυριών για την συμμετοχή τους στην εκδήλωση εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών καθώς και για την άριστη εκπροσώπηση του ομίλου από μέρους τους και τέλος θερμές ευχαριστίες στην Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Πέλλας για τη στήριξη και ιδιαίτερα στον Αντιπεριφεριάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη για την έμπρακτη συμπαράσταση σε κάθε εκδήλωση του Ομίλου μας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Το πρόγραμμα των αγωνιστικών δράσεων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο για την αποτροπή της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου «γκιλοτίνα» την ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, είναι το πιο κάτω:

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013:  

 1. Συμμετέχουμε στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. και στην Απεργιακή Συγκέντρωση, στις 11.00 το πρωί, στην Πλατεία Κλαυθμώνος-Αθήνα.

Προσυγκέντρωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 10.30 το πρωί, έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Καρόλου 24).

Συμμετέχουμε μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις της χώρας από τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τα Εργατικά Κέντρα.

 1. Στις 8.30 το βράδυ μαζική κάθοδος όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος και στην ολονύχτια διαμαρτυρία με βασικό σύνθημα: «ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ – ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ». Θα πραγματοποιηθεί και Συναυλία Συμπαράστασης στους εργαζομένους των Ο.Τ.Α. από γνωστούς καλλιτέχνες.

Η αποφασιστικότητα, η δυναμική και η ενότητα του κλάδου μας είναι το μόνο όπλο που έχουμε για να τους αντιμετωπίσουμε, πριν μας οδηγήσουν στην απόλυση και καταστρέψουν τις ζωές όλων μας.

Ακολουθούν το «ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΚ» και προσπαθούν να μας επιβάλλουν κλίμα φόβου και τρομοκρατίας. Ας το αντιστρέψουμε. Να τους αποδείξουμε πώς εμείς δεν είμαστε υποτελείς, άρα δεν εκβιαζόμαστε και δεν τρομοκρατούμαστε. Αυτοί είναι που πρέπει να ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ τη λαϊκή οργή !!! 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

 

Θέμης Μπαλασόπουλος Γιάννης Τσούνης

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ

Φόβοι για δημοσιονομικό εκτροχιασμό λόγω φορολογικής κόπωσης - 10,5 δισ. θα πληρώσουν οι πολίτες στο Β' εξάμηνο του 2013

Μπορεί ο υπουργός Οικονομικών να υποστηρίζει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ότι πρέπει να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα πάση θυσία έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η ρήτρα για την περαιτέρω μείωση του χρέους, ωστόσο αυτό προϋποθέτει ότι ο σχεδιασμός του δευτέρου εξαμήνου για τα έσοδα δεν θα πάει... περίπατο λόγω φορολογικής κόπωσης.
Είναι ενδεικτικό ότι αν και επισήμως το οικονομικό επιτελείο δηλώνει ότι η υστέρηση του πρώτου εξαμήνου είναι αναστρέψιμη, αφού ο μεγάλος όγκος των φορολογικών υποχρεώσεων έχει μεταφερθεί στο δεύτερο μισό του έτους, αυτός ακριβώς ο όγκος προβληματίζει για την εισπραξιμότητα όλων αυτών των φόρων, που ξεπερνάνε συνολικά τα 10,5 δισ ευρώ έως το Φεβρουάριο του 2014, οπότε και κλείνει δημοσιονομικά η φετινή χρονιά.Μετά τις καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων, το δεύτερο εξάμηνο είναι φορτωμένο με 5,2 δισ ευρώ από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (έως τώρα έχουν εισπραχθεί περίπου 2,6 δισ ευρώ επί συνόλου 7,8 δισ ευρώ), ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να πληρωθούν 998 εκατ. ευρώ ως εισφορά αλληλεγγύης και άλλα 190 εκατ. ευρώ ως Τέλος Επιτηδεύματος.Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν, επίσης, 1,9 δισ ευρώ για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος μέσω ΔΕΗ και άλλα περίπου 900 εκατ. ευρώ για το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας 2011, 2012 και 2013. Στο τέλος του έτους, θα πρέπει να πληρωθούν και περίπου 1,2 δισ ευρώ για τα Τέλη Κυκλοφορίας Ι.Χ του 2014, ενώ περί τα 135 εκατ. ευρώ θα πρέπει να πληρωθούν και για τον αποκαλούμενο Φόρο πολυτελείας, ανεβάζοντας τον... λογαριασμό συνολικά στα 10 δισ 550 εκατ. ευρώ!!!!Τον προβληματισμό της Τρόικα αλλά και του οικονομικού επιτελείου ενισχύουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές « φουσκώνουν» μήνα με το μήνα, αποδεικνύοντας ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντλήσει τα όρια της.Στον όγκο των 55,1 δισ ευρώ έως το τέλος του 2012, έως το Φεβρουάριο είχαν προστεθεί άλλα 1,3 δισ ευρώ νέων οφειλών, τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 3 δισ ευρώ και το Μάιο έσπασαν το φράγμα των 3,6 δισ ευρώ, χωρίς να διαφαίνεται τάση ανάσχεσης αυτού του κύματος ούτε και εξόφλησης των παλαιότερων οφειλών, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν ρυθμιστεί έως τώρα περί τα... 150 εκατ. Eυρώ.

πηγη iefimerida.gr

ΕΚΛΕΨΑΝ 800 ΚΙΛΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΑΠΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

Συνολικά 800 κιλά ροδάκινα έκλεψαν το πρωί από το κτήμα ενός 50χρονου τρεις άντρες, 30, 39 και 41 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στον Άγιο Γεώργιο Πέλλας.

Οι τρεις άντρες είχαν φορτώσει τα κλεμμένα ροδάκινα, αξίας 700 ευρώ, σε ιδιωτικής χρήσης φορτηγό και συνελήφθησαν από αστυνομικούς που έκαναν περιπολία.

Τα ροδάκινα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γιαννιτσών

πηγη  http://www.tragiko.net/

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ! τη ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΗ και στις ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ του ΠΑΜΕ

 

ΕΔΕΣΣΑ - πλατεία «Μ.Καταρρακτών» στις 11.30’ π.μ.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - πλατεία ΕΠΟΝ ( πεζόδρομος ) στις 10 π.μ.

 

Να δείξουμε ότι δεν σκύβουμε το κεφάλι, ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε, να συναινέσουμε στην αντιλαϊκή πολιτική που μας θέλει σκλάβους.

Το ΠΑΜΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους να δώσουμε μαζική, μαχητική απάντηση στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, την ΕΕ που με το νέο πολυνομοσχέδιο που φέρνουν στη Βουλή επιδιώκουν να σαρώσουν ότι απέμεινε από τα εργατικά δικαιώματα σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων.

Σε κάθε χώρο δουλειάς, ένα να είναι το σύνθημα: Συλλογικά, μαζικά συζητάμε και αποφασίζουμε την συμμετοχή μας στην 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΗ.

Ο βιομηχανικός εργάτης, ο οικοδόμος, ο ναυτεργάτης, ο ξενοδοχοϋπάλληλος, ο εμποροϋπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος να γίνουμε μια ενωμένη αγωνιστική γροθιά, οικοδομώντας την πιο ισχυρή, σταθερή, την πιο πλατιά ενότητα που έχει ανάγκη η πάλη των εργαζομένων, κόντρα στην υποταγή και το συμβιβασμό.

 

Η κυβέρνηση φέρνει στη βουλή νομοσχέδιο με το οποίο:

 • Ο μισθός και το μεροκάματο που θα παίρνουν οι εργαζόμενοι θα καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Καταργούν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις κλαδικές συμβάσεις.
 • Φέρνει νέες περικοπές στον ΕΟΠΠΥ με νέα χαράτσια, κόψιμο διαγνωστικών εξετάσεων, νοσηλίων, με αποτέλεσμα να τις πληρώνει από την τσέπη του ο εργαζόμενος προς όφελος των επιχειρηματιών.
 • Μέσα από το φορολογικό νομοσχέδιο επιβάλλει νέα φοροληστεία για το λαό με τις νέες κλίμακες, έτσι ώστε ο εργαζόμενος, τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν από το πρώτο ευρώ.
 • Χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα οδηγούνται στην απόλυση. Υπάρχει σχεδιασμός για νέες μαζικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, με μείωση ή κατάργηση της αποζημίωσης.

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

 

Ξέρουμε τις δυσκολίες που έχει μια απεργία. Ξέρουμε τις πιέσεις και τις απειλές που ασκεί κάθε φορά η εργοδοσία. Ξέρουμε την άθλια προπαγάνδα που κάνουν η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της ΜΜΕ.

Γνωρίζουμε τι σημαίνει οργάνωση της απεργίας και τι δουλειά απαιτείται για την επιτυχία της. Όμως πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Η ανάγκη της απεργίας υπάρχει γιατί με τα νέα μέτρα που θέλουν να περάσουν τσακίζουν τη ζωή μας, το μέλλον μας, εμάς και των παιδιών μας. Ξέρουμε τι κίνημα χρειαζόμαστε και με ποια κατεύθυνση και προοπτική για να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική.

Η μεγαλύτερη δυσκολία για την οργάνωση και αυτής της απεργίας έχει να κάνει με τη στάση των ηγεσιών του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και οι δυνάμεις που επηρεάζουν, που αποφάσισαν την απεργία δε μπαίνουν μπροστά για την επιτυχία της, δεν παλεύουν, δεν θέλουν τη σύγκρουση με την καπιταλιστική εργοδοσία, με αυτούς που μας κλέβουν και μας στερούν τη ζωή. Δεν θέλουν σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί, καλύπτουν την απεργοσπασία. Δεν θέλουν και δεν επιδιώκουν, δεν πρωτοστατούν στην οργάνωση για την επιτυχία της απεργίας.

Γιατί οι εργατοπατέρες παλιοί και νέοι πιστεύουν στον ίδιο θεό. Ότι οι εργαζόμενοι και εργοδότες είμαστε μια οικογένεια. Είναι συνεργάτες και συνεταίροι των καπιταλιστών και συνυπογράφουν μειώσεις μισθών και μεροκάματων. Θέλουν ένα κίνημα νεροκουβαλητή στα σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου, ένα κίνημα που θα παλεύει για την καπιταλιστική ανάπτυξη όπου οι εργαζόμενοι πάλι θα πληρώσουν το τίμημα όπως πλήρωσαν ακριβά την καπιταλιστική κρίση. Το ΠΑΜΕ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει αυτήν την στάση !

Παρά τις επιφυλάξεις, το ΠΑΜΕ σας καλεί να πάρετε την υπόθεση της επιτυχίας της απεργίας στα δικά σας χέρια.

Να μην αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια κάποιων «σωτήρων». Το ΠΑΜΕ θα συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις γιατί εμείς πιστεύουμε στο δίκιο της εργατικής τάξης, πιστεύουμε στη δύναμη της που μπορεί αν το καταλάβει να σαρώσει τους εκμεταλλευτές της και κάθε λογής συνοδοιπόρο τους.

Γιατί εμείς έχουμε προοπτική που αμφισβητεί όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά την μήτρα που δημιουργεί μνημόνια και κάνει κόλαση τη ζωή του λαού, την εξουσία των μονοπωλίων.

Κλείστε τ’ αυτιά σας στις σειρήνες και τις τρομοκρατικές εκκλήσεις «τώρα όχι αγώνες τα κεφάλια μέσα», να βάλουμε όλοι πλάτη για την ανάπτυξη που έρχεται, για τη νέα Ελλάδα όπως λέει η κυβέρνηση. Μια ανάπτυξη που θα είναι χτισμένη πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης της ζωής των λαϊκών στρωμάτων.

Ο σκοπός και ο στόχος των δυνάμεων του κεφαλαίου είναι να δώσουν αποφασιστικό χτύπημα στους εργαζόμενους και στο κίνημα τους.

Καμία επανάπαυση, κανένας εφησυχασμός. Η επίθεση του κεφαλαίου βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κλιμακωθεί. Από τη μια ο κόσμος των μονοπωλίων με τα στηρίγματά του και απ’ την άλλη ο κόσμος της δουλειάς με τα συνδικάτα του και τα συνθήματά του, που γράφουν με μεγάλα γράμματα ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.    Δίνουμε απάντηση με οργάνωση, αγώνα, αγώνα αντεπίθεσης ως την τελική νίκη του λαού. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος.

Παλεύουμε για τα δικαιώματα που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Αντιστεκόμαστε και απορρίπτουμε τα αντεργατικά σχέδια που προωθεί άμεσα η κυβέρνηση.

 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ !

και στις ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ του ΠΑΜΕ τη Τρίτη 16 Ιούλη

ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ( VIDEO )

Σήμερα Σάββατο 13 Ιουλίου και ώρα 4 το απόγευμα άντρας ηλικίας πάνω απο 70 ετών αυτοκτόνησε πέφτοντας από το Καταρράκτη στην Έδεσσα. Επισκέπτες του εστιατορίου και σερβιτόροι του καταστήματος των Καταρρακτών αντιλήφθηκαν τον ηλικιωμένο στο σημείο που πέφτει το νερό του ποταμού, και προσπάθησαν να τον μεταπείσουν ενώ ο ίδιος με δάκρυα στα μάτια μετά από 2-3 λεπτά έπεσε στον Καταρράκτη.

Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία και μετά απο δύο ώρες ανέσυραν το σώμα του ηλικιώμένου. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Έδεσσας. Δεν υπάρχουν στοιχεία με τους λόγους που οδήγησαν τον αντρα στην αυτοκτονία.

Παρακολουθήστε το βίντεο.

{youtube}Ssvpg4ljVbc&feature=youtu.be{/youtube}

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. : ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

Οι εργαζόμενοι στην Τουριστική Α.Ε του Δήμου Έδεσσας προχώρησαν την Πέμπτη 4 Ιουλίου σε επίσχεση εργασίας, καθώς οι συνεχείς υποσχέσεις του Δημάρχου και του Πρόεδρου της επιχείρησης για πληρωμές των δεδουλευμένων τους δεν πραγματοποιήθηκαν ,με αποτέλεσμα την ημέρα εκείνη το Τουριστικό Κέντρο να υπολειτουργεί.

Μετά το παραπάνω γεγονός πραγματοποιήσαμε δύο συνεντεύξεις  : του Προέδρου των εργαζομένων κ. Καρτσαμάρη Αντώνη και του Προέδρου της Τουριστικής Α.Ε. κ. Γιώγα Δημήτριου. Διαπιστώσαμε ότι κυκλοφόρησε μια λίστα απολύσεων δέκα εργαζομένων,μάλλον για εκφοβισμό. Ο κ. Γιώγας βέβαια το αρνήθηκε, όμως η κατάσταση με τα ονόματα και τα ποσά αποζημίωσης βρίσκεται στα χέρια μας. Επίσης έχουν προβεί σε προσλήψεις συγγενικών προσώπων του Δημάρχου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχων που στην πραγματικότητα η πρόσληψη τους έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέσω ΑΣΕΠ  ,καθώς η επιχείρηση είναι νομικό προσωπο δημοσίου δικαίου.

Περισσότερα θα παρακολουθήσετε στα τρία βίντεο των συνεντεύξεων που ακολουθούν.

{youtube}yUf8mLSflBA{/youtube}

{youtube}JBD93Rs0lxc&feature=youtu.be{/youtube}

{youtube}TNxPFOA6ewE&feature=youtu.be{/youtube}

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΑ ΞΑΝΘΟΓΕΙΑ

Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Απανταχού Ξανθογειτών θα πραγματοποιήσει το καθιερωμένο παραδοσιακό πανηγύρι την Ημέρα Γιορτής του Προφήτη Ηλία το Σάββατο 20 Ιουλίου 2013. Με την ορχήστρα ‘’Κρυστάλλινος Ήχος»

Τοποθεσία Ξανθόγεια – Έδεσσα

TΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΑΔΩΣΩΤΩΝ (ΕΣΕΠΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ11 ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Στο πλαίσιο του έργου Forest Cities που υλοποιείται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πρόληψης & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκληρώθηκε η μελέτη που αφορά την αποτίμηση και αναγνώριση καλών πρακτικών που σχετίζονται με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, αλλά και την ευρύτερη προστασία των δασών. Στη μελέτη αυτή, το ΕΣΕΠΑ (Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών) παρουσιάζεται μεταξύ των 11 καλύτερων πρακτικών παγκοσμίως, σαν πρακτική που ξεχωρίζει για την καινοτομία και την αποδοτικότητά της, καθώς και για την επιτυχία της στον τομέα της δασοπυρόσβεσης.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης, μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://forestcities.gr/newsite/wp-content/uploads/2013/01/Report%20on%20Best%20practices.pdf

 

Στο μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωεπιστημών, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 7-12 Απριλίου 2013, παρουσιάστηκε η πρώτη επιστημονική καταχώρηση και τεκμηριωμένη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί για την καταγραφή και αξιολόγηση των εθελοντών στην Ελλάδα (I.Papanikolaou, D.Papanikolaou, M.Diakakis & G.Deligiannakis. 2013: “Recording and evaluating the role of volunteers regarding natural hazards prevention and disaster management in Greece”). Στη μελέτη αυτή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ΕΣΕΠΑ, σαν μία οργάνωση, η οποία καταφέρνει, παρά την έλλειψη υποστήριξης από τους κρατικούς φορείς, να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών με αντικείμενο την πυρόσβεση σε όλη την Ελλάδα. Στην ίδια μελέτη γίνεται επίσης αναφορά στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο εθελοντικών οργανώσεων.

 

Pages