..

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΑΤ

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα κατάσχεσης κοινοτικών ενισχύσεων στους λογαριασμούς των αγροτών, δίνουν με απαντητικά τους έγγραφα σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση της ΝΔ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Β. Αποστόλου και η Υφυπουργός Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου. Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Αποστόλου, «εξαιρούνται από την κατάσχεση κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων (...)». Ακατάσχετο ύψους 1.250 ευρώ για έναν λογαριασμό σε μία μόνο τράπεζα για κάθε φυσικό πρόσωπο διευκρινίζει ότι ισχύει η υφυπουργός Οικονομικών κ. Παπανάτσιου, προσθέτοντας ότι υπό προϋποθέσεις δεν υπόκεινται σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν σε μελλοντική επένδυση ή επίτευξη έργου (ενταγμένο σε ΠΑΑ ή ΕΣΠΑ).

ΥπΑΑΤ: Kατάσχεση μετά την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου

Αναλυτικότερα η απάντηση του κ. Αποστόλου στην υπ. αριθμ. 1295 ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ, κ. Λευτέρη Αυγενάκη έχει ως εξής:

«Κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλει στο ακέραιο στους δικαιούχους τις γεωργικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που προβλέπονται από τον εν λόγω Κανονισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 982. παρ. 2 περίπτωση (ε) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρούνται από την κατάσχεση κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ ως τρίτου μέχρι την κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή με άλλον τρόπο καταβολής τους σε αυτούς. Η διάταξη αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α'135/5.6.2003).

Διαβάστε εδώ την αναλυτική απάντηση του κ. Αποστόλου, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής

Υπουργείο Οικονομικών: Ακατάσχετο για έναν λογαριασμό έως 1.250 ευρώ

«(...) Επιπρόσθετα, με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94Α/14-08-2015), ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο μέχρι το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως.», αναφέρει μεταξύ άλλων στην απάντησή της η υφυπουργός Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου, ενώ πιο κάτω συμπληρώνει:

«Σε περίπτωση επιβολής από το Δημόσιο κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων, ο φορέας της κατάθεσης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος γνωρίζει την προέλευσή της καθώς και το είδος των ενισχύσεων, οφείλει να ενημερώνει τα πιστωτικά ιδρύματα για το ακατάσχετο αυτών καθώς και για το νομοθετικό πλαίσιο που ρητά το προβλέπει.

Τέλος, με την αρ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών».

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments