..

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Τα σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας αναδεικνύουν τις επικίνδυνες ελλείψεις σε υποδομές και μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και όλο το λαό και είναι αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής που μας έχει τσακίσει μισθούς και δικαιώματα.

Η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκηςκαλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να πάρουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Να μη βάλεικανένας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του για να βγάλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις κέρδη για ακόμα μία φορά πάνω στις πλάτες μας, χρησιμοποιώντας την τρομοκρατία και τον εκβιασμό.

Κανένας εργαζόμενος που δεν μπόρεσε να μεταβεί στην εργασία του δεν χάνει εργασιακά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα η ισχύουσα νομοθεσία είναι η εξής:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4139/2013: «Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και το μισθό για το διάστημα που δεν απασχολήθηκε. Δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό έχει ο εργαζόμενος και στην περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που αφορούν στον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης, όμως, έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού
  • Στην περίπτωση της κακοκαιρίας έχει εφαρμογή το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα για ανυπαίτια αδυναμία παροχής της εργασίας. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος εμποδίζεται να προσφέρει την εργασία του για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, διατηρεί την αξίωσή του στις αποδοχές, τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει, εκτός της περίπτωσης που έχει απασχολήσει τον εργαζόμενο λιγότερες από δέκα ημέρες.

Για τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία:

  • Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση της, λαμβανομένων πάντα υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους
  • Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν
  • Να χορηγείται στους εργαζόμενους στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας, για προστασία από το ψύχος
  • Επιβάλλεται η λήψη απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου(π.χ. καρδιοπαθείς)

 

 

Απαιτούμε να γίνουν έλεγχοι από την  Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας για την Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.

 

To Δ.Σ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments