..

ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΩ – ΚΑΤΩ! ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

- Όλες οι αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων
- Κριτήριο για την καταβολή εισφορών το φορολογητέο εισόδημα
- Πως θα γίνεται ο υπολογισμός για τη μηνιαία δόση
- Τι θα ισχύσει για τους μισθωτούς με μπλοκάκι
- Ο… "κόφτης" για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 58.600€

Τα πάνω κάτω έρχονται στις εισφορές που θα πληρώνουν αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως προκύπτει και από την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Το κριτήριο πλέον για την καταβολή των εισφορών θα είναι το φορολογητέο εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται από τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή με την αφαίρεση και των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν.

Για τον υπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδημα του τελευταίου χρόνου που έγινε η εκκαθάριση και για να καθοριστεί η μηνιαία δόση το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος θα διαιρείται διά 12.

Εκτός των προαναφερόμενων στην υπουργική απόφαση ορίζεται ακόμα ότι:

- Για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού συνυπολογίζονται και τα ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

- Εάν το ποσό που υπολογίζονται οι εισφορές είναι μικρότερο από 586 ευρώ που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, καθώς και στις περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών ή υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ποσό των 586 ευρώ.

- Το ίδιο ισχύει για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και για τους υγειονομικούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004.

- Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση, τότε οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά με 586 ευρώ το μήνα.

- Ειδικότερα για τους αυτοαπασχολούμενους νέους επιστήμονες που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η εισφορά θα υπολογίζεται για τα πέντε πρώτα χρόνια σε ποσό ίσο με το 70% του κατώτατου μισθού, δηλαδή στα 410 ευρώ το μήνα.

- Εάν το φορολογητέο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού, δηλαδή των 58.600 ευρώ, οι εισφορές θα υπολογίζονται μέχρι αυτό το ποσό. Θα υπάρχει δηλαδή κόφτης και τις ίδιες εισφορές θα πληρώνει εκείνος που έχει φορολογητέο εισόδημα 60.000 ευρώ ή 80.000 ευρώ ή ακόμα μεγαλύτερο.

- Στις περιπτώσεις που κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει εισφορές και ως μισθωτός η μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος. Η ρύθμιση έχει σημασία για ποσά ως 7.032 (είναι το δωδεκαπλάσιο των 586 ευρώ) ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα ποσά ο υπολογισμός γίνεται με βάση το φορολογητέο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα.

- Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων με πολλαπλή δραστηριότητα, η κάθε μία εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του σημερινού νόμου η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.

- Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, πέραν των ανωτέρω, ασκείται και μία ή περισσότερες δραστηριότητες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, η μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την κάθε δραστηριότητα.

- Ο υπολογισμός της εισφοράς στο 70% του κατώτατου μισθού για την πρώτη πενταετία για τους νέους επιστήμονες εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας.

- Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων με πολλαπλή δραστηριότητα που εμφανίζουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη.

- Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις που υπάρχουν εισοδήματα από πολλές δραστηριότητες λαμβάνεται καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την παροχή της μισθωτής υπηρεσίας και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων αρχίζοντας από το υψηλότερο και τελευταίο προστίθεται το χαμηλότερο, ώστε το τελικό ποσό του υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού δηλαδή τα 586 ευρώ, και να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή τα 58.600 ευρώ.

- Όταν υπάρχει πολλαπλή δραστηριότητα, αλλά όχι μισθωτή εργασία, τότε λαμβάνεται υπόψη ως βάση το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων και προστίθενται τα υπόλοιπα όπως στην προηγούμενη παράγραφο.

- Αν γίνει εκκαθάριση του φόρου και η βάση υπολογισμού των εισφορών είναι νεότερο έτος, τότε γίνεται νέος υπολογισμός και τυχόν διαφορά καλύπτεται ως το τέλος του χρόνου και κατανέμεται ισομερώς στους μήνες που απομένουν.

- Για όσους προβαίνουν για πρώτη φορά από 1.1.2017 και εντεύθεν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών τους εισφορών για τους μήνες που μεσολαβούν από το μήνα της έναρξης εργασιών έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο εκάστοτε προβλεπόμενο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments