.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ URBACT III… ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΡΑΓΕ;

Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης),  καθώς και από τα κράτη μέλη.

 

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III:  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα ∆ίκτυα Μεταφοράς

 

 

 Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης),  καθώς και από τα κράτη μέλη.

Θα διαρκέσει καθ’ όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.  Σκοπός του URBACT III  είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα σήμερα.

Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαμόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής στην Ευρώπη.  Το URBACT III  σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη των

στόχων της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”  με την παροχή ενός μηχανισμού

για τους φορείς εκείνους που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή

της αστικής πολιτικής.

Βασικός σκοπός η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν

στην αντιμετώπιση μιας σειράς αναδυόμενων αστικών ζητημάτων, προωθώντας λύσεις για την έξυπνη,  βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (οι τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020).

Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020,  όπου η αστική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη .

Το πρόγραμμα έχει τέσσερις κύριους στόχους:

Ανάπτυξη Ικανοτήτων :

Για να βελτιωθεί η ικανότητα των πόλεων στη διαμόρφωση και διαχείριση

βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών με ένα ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο.

Σχεδιασμός Πολιτικής :

Για τη βελτίωση του σχεδιασμού των βιώσιμων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τις πόλεις.

Υλοποίηση Πολιτικής :

Για τη βελτίωση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις.

∆ιαμόρφωση και Ανταλλαγή γνώσεων:

Για να εξασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες και οι φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα,  έχουν αυξημένη πρόσβαση στη γνώση για όλες τις πτυχές που αφορούν στην αειφόρο αστική ανάπτυξη,  προκειμένου να βελτιώσουν τις

πολιτικές τους.

Το βασικό σκέλος των δράσεων του URBACT III  αποτελείται από διακρατικές

ανταλλαγές και μαθησιακά δίκτυα.

Τα διακρατικά δίκτυα του URBACT (∆ίκτυα Σχεδιασμού ∆ράσεων,  ∆ίκτυα Υλοποίησης ∆ράσεων και ∆ίκτυα Ανταλλαγών)  υποστηρίζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση αειφόρων και ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών.

Πληροφορίες εδώ: http://urbact.eu/urbact-in-greece-cyprus

Ένα παράδειγμα

 

Η καλή πρακτική του Δήμου Αθηένου: «Ο Εθελοντισμός στο Δήμο»

 

Ο Δήμος Αθηένου είναι ένας από τους τέσσερεις Δήμους σε Ελλάδα και Κύπρο που επιλέχθησαν ως "Πόλεις Καλής Πρακτικής" και θα βραβευτούν στο Φεστιβάλ των Πόλεων στο Ταλίν της Εσθονίας.

 

Τον Δεκέμβριο του 2016 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας URBACT, άνοιξε το πρόγραμμα για την ανάδειξη των Καλών Πρακτικών που εφαρμόζονται σε Πόλεις της Ευρώπης.

Ο Δήμος Αθηένου από την Κύπρο αποφάσισε να υποβάλει δύο προτάσεις για Καλές Πρακτικές του Δήμου: τον «Παρατηρητή της Γειτονιάς  στο Δήμο Αθηένου» (σε συνδυασμό με τον Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής) και τον «Εθελοντισμό στο Δήμο Αθηένου» (με τα Προγράμματα της Κλεανθείου Κοινοτικής Στέγης, του Κωνσταντινελένειου Κέντρου Ενηλίκων, του Παιδοβρεφοκομικού Σταθμού και της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας).
Η Γραμματεία του Προγράμματος URBACT ενέκρινε την πρόταση που υπόβαλε ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων URBACT- Πόλη Καλής Πρακτικής, με θέμα «Ο Εθελοντισμός στο Δήμο Αθηένου».  Υποβλήθηκαν 270 προτάσεις από πόλεις όλης της Ευρώπης, εκ των οποίων οι 97 εγκρίθηκαν να βραβευτούν ως πόλεις καλής πρακτικής στο φεστιβάλ που διοργανώνει το Πρόγραμμα URBACT και θα πραγματοποιηθεί από τις 3 -5 Οκτωβρίου στο Ταλλίν της Εσθονίας. 
Βασικό στοιχείο της Καλής Πρακτικής του Δήμου Αθηένου είναι το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αθηένου, που προβλέπει για τις βασικές ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνική απομόνωση. Ο εθελοντισμός είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ατόμων και υπηρεσιών. Από το 1970 υλοποιούνται τέσσερα προγράμματα στο Δήμο: φροντίδα των ηλικιωμένων, κοινοτική βοήθεια και ψυχαγωγία, φροντίδα των νηπίων/παιδιών και κοινωνική στήριξη. Οι δραστηριότητες αυτές διασυνδέουν διάφορες γενιές και παρέχουν άμεση και συγκεκριμένη βοήθεια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

 http://urbact.eu/volunteering-council
Ο Δήμος Αθηένου είναι επιλέξιμος και θα υποβάλει στη νέα πρόσκληση «Δημιουργία Δικτύων για μεταφορά καλών πρακτικών», η οποία θα ανοίξει και θα παραμείνει ανοιχτή από τα  μέσα Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2017, ως Επικεφαλής Εταίρος, για ένα δίκτυο που θα μεταφέρει την καλή Πρακτική του Δήμου Αθηένου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Ακόμη μια καλή πρακτική που διαβάσαμε είναι αυτή στην πόλη Esplugues της Ισπανίας όπου νέοι (ακόμη και μαθητές δημοτικού) μαθαίνουν να συμμετέχουν στα όργανα που αποφασίζουν (π.χ. Δήμος, δημοτικό συμβούλιο), κάνοντας μάλιστα εξαιρετικές προτάσεις, όπως π.χ. «Πώς να εορτασθούν τα 50α γενέθλια της πόλης», «Σχεδιάζοντας τον κήπο των αισθήσεων» κ.ά. (Το διαβάσαμε από: http://urbact.eu/childrens-council-and-public-youth-audience ).

 

Μια καλή πρόταση αποτελούν τα παραπάνω, και ας ελπίσουμε που είναι στο χέρι των Δήμων να το εκμεταλλευτούν.

 

.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments