..

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

α) του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ.118/15-05-2014τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β)του άρθρου 93 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/23-12-2014τ. Α΄)

γ) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010τ.Α΄)

δ) της αριθμ. 168/2016 απόφασης  του Δ.Σ. Αλμωπίας, με θέμα «Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»

ε) την υπ΄αριθμ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας “Τροποποίηση της αριθμ. 219Α/2011 απόφασης ΔΣ περί «Επιβολής ενιαίου συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, υπέρ Δήμου Αλμωπίας».

το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας, γνωστοποιείστους πωλητές- κατόχους παραγωγικής άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 168/2016 απόφαση του, καθόρισε θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 

Οι θέσεις-άδειες κατάληψης χώρου  θα δοθούν σεπλανόδιους παραγωγούς που έχουν εφοδιασθεί με σχετική άδεια από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης - Τμήματα Εμπορίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των θέσεων,  καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση στο γραφείο Αδειοδοτήσεων (Δημαρχείο Εξαπλατάνου, Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 12, 1ος όροφος), κατά το χρονικό διάστημα από 11/01/2017 έως και 27/01/2017

Οι θέσεις που καθορίστηκαν είναι οι εξής:

 

Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας:

  1. Στην Πλατεία Αγγελή Γάτσου:

- Μία θέση δίπλα στο περίπτερο

- Μία θέση μπροστά στο άγαλμα απέναντι από το Α΄ Γυμνάσιο

2. Μπροστά στην εκκλησία Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικείου

  - Μία θέση κοντά στον τηλεφωνικό θάλαμο

  - Μία θέση απέναντι από την εκκλησία μπροστά στην αλάνα

3. Στην οδό Αθανασίου Διάκου

  - Μία θέση απέναντι από το περίπτερο μπροστά στην αλάνα

  - Μία θέση ανάμεσα στα Σούπερ Μάρκετ Μασούτη και Αρβανιτίδη

4. Μία θέση στο στενό δίπλα στο Ξενιτίδειο με την πρόσοψη του οχήματος στην    

    Λεωφόρο Ανοίξεως

5. Στο πρακτορείο ΚΤΕΛ

    -Μία θέση μεταξύ του ΚΤΕΛ και του εργοταξίου

    -Μία θέση κοντά στο περίπτερο

6. Στο Δασάκι μία θέση επί της Καπετάν Γαρέφι (στο δρόμο προς Σωσάνδρα) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από την Λαϊκή Αγορά Αριδαίας

7. Στην οδό Αγίου Δημητρίου, μία θέση στο σταυροδρόμι για Σωσάνδρα

 

Τοπική Κοινότητα Αψάλου

1. Έξι (6) θέσεις μετά το φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της κοινότητας

 

Τοπική Κοινότητα Όρμας

1.  Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία

 

Τοπική Κοινότητα Πιπεριάς

1. Τρεις (3) θέσεις στους χώρους απέναντι από την Κεντρική Πλατεία

2. Μία (1) θέση απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο

 

Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου

  1. Μία (1) θέση επί της επαρχιακής οδούΕξαπλατάνου – Φούστανης και στην τοποθεσία περίπου 30 μέτρων από το Γυμνάσιο – Λύκειο Εξαπλατάνου

 

Τοπική Κοινότητα Θεοδωρακείου

  1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία

 

Τοπική Κοινότητα Ξιφιανής

1. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Αριδαίας – Χρυσής (παραπλεύρως γεωργικού συνεταιρισμού)

2. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Ξιφιανής – Θεσσαλονίκης (παλιά επαρχιακή οδό, τοποθεσία Μίσουκ)

 

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της αίτησης (παρέχεται από την Υπηρεσία) πρέπει να έχουν την πρωτότυπη παραγωγική άδεια πλανόδιου εμπορίου και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο της παραγωγικής άδειας πλανόδιου εμπορίου σε ισχύ.
  2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  3. Δημοτική ενημερότητα

Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πριν την έκδοση της άδειας κατάληψης χώρου οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τέλη κοινόχρηστων χώρων (τιμή 72,00€ το τ.μ. ετησίως, με δυνατότητα υπολογισμού κατά ημέρα). 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4264/2014 για τον καθορισμό της θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου, διενεργείται κλήρωση.

Οιενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου(κα. Ελπασίδου Γεωργία, τηλ. επικοινωνίας 2384350325, Δημαρχείο Εξαπλατάνου).

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments